แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก  

 
แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการสมาชิก สอ.บก.ทอ. 
     
      สอ.บก.ทอ. มีสวัสดิการให้สมาชิกทั้งหมด 7 สวัสดิการ ได้แก่ 
 
1. เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก  (ให้สมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ )

         เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร ใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และหรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงสหกรณ์

2. เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ   (ให้สมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ )

         ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานเอกสารใบรับรองแพทย์ และหรือใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงสหกรณ์

3. เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบสาธารณภัย    (ให้สมาชิกมาติดต่อที่สหกรณ์ฯ )

          ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่ประสบภัย หนังสือรับรองความเดือนร้อนจากทางราชการและหนังสือจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิกเห็นสมควรได้รับการช่วยเหลือถึงคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ

4. เงินสงเคราะห์เนื่องจากสมาชิกมีอายุครบ 60 ปี   (สหกรณ์ฯ ดำเนินการให้อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม)

           เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกแต่ละราย

5. เงินสวัสดิการเพื่อการสมรสของสมาชิก   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "คลิกที่นี่  " )

           ให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด และให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(1)
สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแสดงต้นฉบับ  
(
2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนสมาชิก

6. เงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรสมาชิก   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "คลิกที่นี่ " )

            ให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด และให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาสูติบัตร พร้อมแสดงต้นฉบับ  
(
2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนของสมาชิก
(3)
(กรณีผู้ขอสวัสดิการเป็นเพศชาย) สำเนาทะเบียนสมรสหรือเอกสารรับรองบุตรของสมาชิก

7. เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของสมาชิก   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "คลิกที่นี่ " )

            ให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนด และให้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
(1)
สำเนาใบมรณะบัตร           
(2) สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และผู้ถึงแก่กรรม
(
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และผู้ถึงแก่กรรม 
(
4) (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม) สำเนาทะเบียนสมรส