แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มเงินกู้เื่พื่อเหตุฉุกเฉิน  
   

- สิทธิในการกู้
  1.  ต้องเป็นสมาชิกโดยมีการหักเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2.  สมาชิกมีสิทธิกู้ฉุกเฉินได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือนสุทธิ แต่ต้องไม่เกิน
       ร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น
-  เอกสารที่ใช้ประกอบคำขอกู้
  1.  งบหน้าหักเงินเดือน (เดือนหลังสุด)
  2.  ใบเสร็จรับเงิน สอ.บก.ทอ. (เดือนหลังสุด)
-  คำนวณเงินได้รายเดือนสุทธิ
  1.  (ดูจากงบหน้าหักเงินเดือน) เงินคงรับ หักด้วยเงินตกเบิก (ถ้ามี) หักด้วยเงินค่าเช่าบ้าน (ถ้ามี)
  2.  (ดูจากใบเสร็จรับเงิน สอ.บก.ทอ.) เงินต้นและดอกเบี้ยกู้ฉุกเฉิน (ถ้ามี)
  3.  เงินได้รายเดือนสุทธิเท่ากับ ข้อ 1 รวมกับ ข้อ 2
-  ผ่อนชำระสุงสุดได้ไม่เกิน 4 งวด

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|