แบบฟอร์ม   แบบฟอร์มเงินกู้สามัญอื่น ๆ  
   
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน
 ** สมาชิกที่ต้องการกู้เงินสามัญใช้หุ้นค้ำประกัน สมาชิกไม่ใช้แบบฟอร์มเงินกู้ฯ 
    แต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ จะพิมพ์ให้ **

 

 

แบบคำขอกู้สามัญใช้หุ้นและเงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกัน
จำนวน ระบุการพิมพ์
คำแนะนำการกู้เงิน  1 หน้า
-
แบบคำขอกู้เงิน (หน้า 2 - หน้า 6)
 5 หน้า  ต้องพิมพ์หน้า - หลัง

** ต้องพิมพ์หน้า - หลัง  หมายถึง การพิมพ์ด้านหน้า - และด้านหลัง บนกระดาษแผ่นเดียวกัน

 

แบบคำขอกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการสมาชิก จำนวน ระบุการพิมพ์
คำแนะนำ   1 หน้า
 -
แบบคำขอกู้เงิน (หน้า 2- หน้า 6)   5 หน้า ต้องพิมพ์หน้า - หลัง
คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน (หน้า7)   1 หน้า
        พิมพ์ 1 หน้า
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ (หน้า8-9)
  2 หน้า
   ต้องพิมพ์หน้า - หลัง

**ต้องพิมพ์หน้า - หลัง หมายถึง การพิมพ์ด้านหน้า - และด้านหลัง บนกระดาษแผ่นเดียวกัน

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|