บริการของสหกรณ์   เงินรับฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกษียณ  

 

- รับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ

  หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  เกษียณทวีสุขมาก่อนแล้ว 

 - การเปิดบัญชี  ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว

 - การรับฝาก แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท

    และสะสมในบัญชีได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 ต่อปี

   สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน โดยนำดอกเบี้ยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่

   ผู้ฝากแจ้งไว้ในสิ้นวันของวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี

 - การถอน  จะถอนเมื่อใดก็ได้