บริการของสหกรณ์   เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข  

 

 - รับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ฯ

 - การเปิดบัญชี  ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และเปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว

 - การรับฝาก แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท

    และสะสมในบัญชีได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

 - อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.5 ต่อปี

   สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน โดยคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีของ

   ผู้ฝากในสิ้นวันของวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี

 - การถอน  จะถอนเมื่อใดก็ได้