บริการของสหกรณ์   ประกันสินเชื่อ  

 

 


 
   

สมาชิกที่กู้เงินสามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด
ประสงค์จะทำประกันชีวิต ประเภทคุ้มครองสินเชื่อ 
  กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัท ฯ จะรับชำระหนี้ให้
ตามเงื่อนไขแ่ห่งกรมธรรม์

    จำนวนเบี้ยประกันภัย    ขึ้นอยู่กับ
                                           -  อายุ
                                           -  เพศ

                                           - 
ระยะเวลาประกันภัย
                                           -  จำนวนเงินเอาประกันภัย
                                        (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

            

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ฝ่ายธุรการ สอ.บก.ทอ.
 โทร. 02 523 3831 กด 0
  3 2101, 3 1699  กด 0

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|