บริการของสหกรณ์   เงินออมทรัพย์พิเศษ  

 

 


 
   
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 *** ปิดรับฝาก ***

ผู้ฝาก  ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น

การฝากเงิน  ผู้ฝากคนหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้หนึ่งบัญชี หรือหลายบัญชีก็ได้ โดยจำนวนเงินฝากครั้งแรกในแต่ละบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนเงินฝากต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  ทั้งนี้เงินฝากคงเหลือในบัญชีเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

การถอนเงิน  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม  การถอนเงินให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชี สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินฝากคำนวนให้เป็นรายวัน ในวันสิ้นวันของวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ทุกปี โดยจะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีเิงินฝากธนาคารตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้

หลักฐานการเปิดบัญชี  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ

เวลารับ-จ่ายเงิน   0800 - 1500 ของวันทำการ

 


 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|