บริการของสหกรณ์   เงินออมทรัพย์  

 

 


 
   
เงินฝากออมทรัพย์

ปิดรับฝาก
ผู้ฝาก
      ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น

การฝากเงิน   ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในสหกรณ์นี้ได้เพียงบัญชีเดียว โดยฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท  หากผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด จำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท และเงินฝากคงเหลือในบัญชีในเวลาหนึ่งเวลาใด ต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท

การถอนเงิน  ผู้ฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพย์ของตนเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้  โดยต้องยื่นใบถอนเงินฝากตามแบบของสหกรณ์พร้อมกับสมุดคู่บัญชีเงินฝาก เพื่อสหกรณ์จะได้จ่ายเงินที่ถอนให้

อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ 3.50 ต่อปี

                            ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คำนวณให้เป็นรายวัน โดยสหกรณฺ์จะนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากในสิ้นวันของวันที่ 31 มี.ค.และ 30 ก.ย. ทุกปี

หลักฐานการเปิดบัญชี    สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ

เวลารับ-จ่ายเงิน     0830 - 1500 ของวันทำการ


 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|