ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

การยื่นเรื่องกูัฉุกเฉิน ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้
1.งบหน้าหักเงินเดือน เดือนหลังสุด และเดือน มี.ค.63         
2.ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนหลังสุด 
3.บัตรประจำตัวข้าราชการ             
         
 

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
    
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
หน้าแรก   คำถามจากสมาชิก  
   

 

 

 

 
สหกรณ์ฯ ตอบปัญหาสมาชิกประจำเดือน ส.ค.59
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
          สหกรณ์ ฯ ได้รับปัญหา ข้อขัดข้องจากสมาชิกที่ได้แจ้งมาใน
เว็บบอร์ด และขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยดูแลกิจการสหกรณ์
เพื่อได้นำปัญหาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
           สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงปัญหาสมาชิก ประจำเดือน ส.ค.59 ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชี้แจงเรื่องกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
            สถานภาพกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ณ 28 ส.ค.58
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ได้รับบริจาคเงินจากสมาชิก จำนวน
1,613 คน จำนวน 3,710,765.74 บาท ได้ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน
5 คน  เป็นเงิน 1,239,168.66 บาท คงเหลือเงินกองทุน 2,471,597.08 บาท
ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/58 เมื่อ 25 ส.ค.58 ได้มีมติ
ให้คืนเงินกองทุนฯ แก่สมาชิกที่บริจาคเข้ากองทุนฯ (ยกเว้นสมาชิกที่กองทุน
ได้ช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน 5 คน) โดยหารเฉลี่ยตามสัดส่วนที่สมาชิกบริจาค
ณ วันที่ 1 ธ.ค.58
              หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเตมกรุณาติดต่อ รองผู้จัดการฯ 
โทร 3 1699 กด 16, 3 2101 กด 16

 

 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|