ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

การยื่นเรื่องกูัฉุกเฉิน ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้
1.งบหน้าหักเงินเดือน เดือนหลังสุด และเดือน มี.ค.63         
2.ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนหลังสุด 
3.บัตรประจำตัวข้าราชการ             
         
 

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
    
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
    ข่าวสหกรณ์  
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|  

สอ.บก.ทอ.ตอบปัญหาสมาชิก
 ตามที่สมาชิกได้ถามในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี54 เมื่อ
 1 ธ.ค.54  เกี่ยวกัีบค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ปี54 ใน
 รายการ ค่าอากรแสตมป์ เป็นเงิน 10,918.72 บาท เศษ
 0.72 บาท นั้นเป็นค่าใช้จ่ายอะไร
 
ตอบ  ค่าอากรแสตมป์ จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่ง
 เอกสารทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการส่งเิงิน
 ธนาณัติ ซึ่งค่าธรรมเนียมการส่งเงินนั้น จะมีค่าใช้จ่าย
 เป็นเศษของบาท จึงทำให้รายการค่าอากรแสตมป์มี
 เศษของบาทด้วย
 

          การให้สมาชิกเพิ่มหุ้น และงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท  และเมื่อสมาชิกรายใดมีเงินค่าหุ้นละสมครบ 1,500,000.- บาท ให้งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

ผู้ค้ำประกันโปรดตรวจสอบผู้กู้
      ผู้ค้ำประกันโปรดตรวจสอบว่าผู้กู้เกษียณราชการก่อนกำหนดหรือไม่
ค้ำแล้วต้องรับผิดชอบจนกว่าผู้กู้จะชำระหนี้หมด

       
ตามที่ส่วนราชการได้ให้ข้าราชการยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการเกษียณ
อายุราชการก่อนกำหนดนั้น เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ขอให้สมาชิกตรวจสอบ
ว่าท่านได้ค้ำประกันผู้กู้ท่านใดไว้ และสมาชิกท่านนั้นได้ยื่นใบสมัครเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวหรือไม่ เพราะหากสมาชิกผู้กู้ได้รับการอนุมัติให้เกษียณอายุ
ราชการก่อนกำหนด และยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์  สมาชิกผู้ค้ำประกัน
ยังคงมีภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกันต่อไปจนกว่าสมาชิกผู้กู้จะชำระหนี้หมด
      หากสมาชิกท่านใดที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด
กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบด้วย

                โทร. 02 523 3831, 02 5313679 หรือ 32101, 31699 กด 11, 14      << ย้อนกลับ   
  ถัดไป >>