ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ ไม่ต้องพิมพ์,
ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มเงินกู้สามัญแต่
ต้องตรียมหลักฐานเอกสารกู้เงินให้
ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ
 จะพิมพ์เอกสารการขอกู้เงินให้กับ
สมาชิกผู้กู้ดำเนินการต่อไป
       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
    
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
   


 
เกณฑ์การถือหุ้นรายเดือน

เงินได้รายเดือน ไม่เกิน 5,000.- บาท
   ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  100.-บาท (10 หุ้น)
เงินได้รายเดือน  เกินกว่า 5,000.- บาท ถึง 8,000.-บาท  ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า  200.-บาท (20 หุ้น)
เงินได้รายเดือน เกินกว่า 8,000.-บาท   ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 300.-บาท (30 หุ้น)

         
สมาชิกถือหุ้นรายเดือนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน
                     แต่ต้องไม่เกิน 10,000.- บาท (1,000 หุ้น) 
ตอบพนักงานราชการที่สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการกู้เงินของสหกรณ์ ทอ.
ตามที่พนักงานราชการได้ สอบถามที่webboard ทอ.
เกี่ยวกับระเบียบการกู้เงิน ของ สหกรณ์ ทอ. นั้น
สอ.บก.ทอ. มีระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้


 


 
 
 
 
 
 
 
 
   หน้า 1/1 |«  «     »  »|