ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

การยื่นเรื่องกูัฉุกเฉิน ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้
1.งบหน้าหักเงินเดือน เดือนหลังสุด และเดือน มี.ค.63         
2.ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนหลังสุด 
3.บัตรประจำตัวข้าราชการ             
         
 

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
    
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป

สอ.บก.ทอ.ตอบปัญหาสมาชิก
 ตามที่สมาชิกได้ถามในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี54 เมื่อ
 1 ธ.ค.54  เกี่ยวกัีบค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ปี54 ใน
 รายการ ค่าอากรแสตมป์ เป็นเงิน 10,918.72 บาท เศษ
 0.72 บาท นั้นเป็นค่าใช้จ่ายอะไร
 
ตอบ  ค่าอากรแสตมป์ จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่ง
 เอกสารทางไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการส่งเิงิน
 ธนาณัติ ซึ่งค่าธรรมเนียมการส่งเงินนั้น จะมีค่าใช้จ่าย
 เป็นเศษของบาท จึงทำให้รายการค่าอากรแสตมป์มี
 เศษของบาทด้วย