ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.63 - ก.ย.64 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

การยื่นเรื่องกูัฉุกเฉิน ให้เตรียมเอกสารมาดังนี้
1.งบหน้าหักเงินเดือน เดือนหลังสุด และเดือน มี.ค.63         
2.ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนหลังสุด 
3.บัตรประจำตัวข้าราชการ             
         
 

       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  
    
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

 

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
    เอกสารประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
 

** ดาวน์โหลดรายงานกิจการ ประจำปี 2563 ...คลิกที่นี้....

    รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการสุ่มเลขทะเบียนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ประกาศ
รายชื่อผู้โชคดีจากการสุ่มเลขทะเบียนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวน 30 รางวัล (กระเป๋าเดินทาง) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ เลขทะเบียน รายชื่อผู้โชคดี
1 9912 จ.อ.หญิง วันธิวา สังข์ป่า
2 7088 น.อ. อาทิตย์  เจนจบสกลกิจ
3 6086 น.อ.  ประสิทธิ์ กานนท์
4 3497 น.อ.  อรุโณทัย เสน่หา
5 6950 พ.อ.อ. มณเฑียรชัย ลาภประสพ
6 3760 น.ท. สุวิทย์ จาตุรนตกุล
7 9219 นาง ลดาวัลย์ ไชยบุตร
8 9922 จ.ท. วรพล ทวียนต์เนรมิตร
9 4999 น.อ. ชาย ดิถีเพ็ง
10 9727 ร.ต. ดนุชิต หาญสุข
11 3522 น.อ.หญิง วีร์สุดา  คุปตวินทุ
12 9775 น.อ. อภิชาต  ตรีลพ
13 4867 พล.อ.อ. ณรงค์ เหล่าธีระเชาวน์
14 1161 ร.ต.  สุขุม นอบน้อม
15 5305 ร.ต. ภาณุมาศ  นาคสุข
16 8125 ร.ท. พงษ์ศักดิ์ แย้มทรัพย์
17 7281 พ.อ.อ.  สุรักษ์ สุขเกษม
18 5994 น.อ.  ทวินพัฒก์ จบกลศึก
19 10402 จ.ท. วุฒิวร ภิรมย์
20 8351 พล.อ.อ. นพดล นุ่มศิริ
21 2299 นาย บุญเลิศ นิ่มนวล
22 7716 พล.อ.ท.  ธนบดี อุตะมะ
23 10035 จ.อ.หญิง อัญชิสา สุวรรณรัตน์
24 10516 จ.ต. พิชญะ ยอดคำ
25 9152 พ.อ.ท. กิตติ เกิดสุข
26 2259 น.ท.  วินัย ชั่งโต
27 6978 ร.ท. ณรงค์ศักดิ์  เพียรทำ
28 7141 พ.อ.อ. สุริยา โชติกเสถียร
29 5911 พล.อ.อ.  ภานุพงศ์ เสยยงคะ
30 8155 พล.อ.ท. ณรงค์  อินทชาติ
 
   สมาชิกสามารถมารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.63 เป็นต้นไป ที่สำนักงาน สอ.บก.ทอ. 
    คำชี้แจงสาเหตุการงดแจกรางวัลสำหรับสมาชิกทุกคน (รางวัลละ150บาท)
          สอ.บก.ทอ. ขอชี้แจงการงดแจกรางวัลสมาชิกทุกคน (รางวัลละ 150 บาท) ตามที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีหนังสือชี้แจงการจ่ายเงินนอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกทุกคน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือไม่ก็ตาม ซึ่งการกระทำนี้ไม่เหมาะสม จึงให้สหกรณ์ฯ ยุติการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว

**รายละเอียดหนังสือชี้แจงจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  หนังสือที่ กษ 1110/3789 ลงวันที่ 20 พ.ย.59 รายละเอียด ... คลิกที่นี่... 
    ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
 

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน และสภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 25 ก.พ.63 มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ )
    คำแนะนำการนำฝากเงินในรูปแบบการโอน

 

*หมายเหตุ: เมื่อสมาชิกทำธุรกรรมการโอนดังข้างต้นแล้ว ขอให้สมาชิกมาดำเนินการปรับสมุดออมทรัพย์ในภายหลัง

    ประกาศการปรับปรุงสวัสดิการ สอ.บก.ทอ.
 

        สหกรณ์ฯ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก
        สหกรณ์ ฯ  จึงยกเลิก "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ฉบับเดิม (พ.ศ.2552 และ 2559)" และแก้ไขยกร่างใหม่เป็น "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ประกาศใช้ ณ 26 มี.ค.62 และมีแก้ไขเพิ่มเติม ณ 28 มิ.ย.62

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 (แก้ไขยกร่าง ประกาศ ณ 26 มี.ค.62) (คลิกที่นี่)

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ 28 มิ.ย.62) 
(คลิกที่นี่)
    LINE ID 098 835 2632
 
  สหกรณ์เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลของสมาชิก
ผ่านทางโปรแกรมไลน์ เช่น แจ้งการโอนเงินค่าหุ้น, หนึ้สิน,
เงินฝาก เข้าบัญชีสหกรณ์ หรือส่งสลิปธนาคาร, สลิปATM  ฯลฯ (LINE ID  098 835 2632)
    คิดให้ดีก่อนเซ็น

    การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
           สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรก
ที่เข้าเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน
ของตน ดังต่อไปนี้
             เงินได้รายเดือน           ถือหุ้นรายเดือน (บาท)
         ไม่เกิน    15,000 บาท              300 
          เกินกว่า 15,000 บาท              600


อ่านประกาศ
    ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 หลายคนถามว่าค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
 ตอบเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 อ่านรายละเอียด
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
        สมาชิกสหกรณ์ที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์
กรุณานำสมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ
                สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวัน ในสิ้นวัน
ของวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี
                โดยจะนำดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทโอนเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ผู้ฝากแจ้งไว้
                สำหรับงวด 31 มี.ค.63 สมาชิกนำสมุดมาบันทึก
รายการดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป
 
                สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงินโดยโอนเงินผ่าน
บัญชีธนาคารในเดือน มี.ค.63 จะต้องดำเนินการภายใน
31 มี.ค.63 เวลา 1500 และแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว หากพ้นกำหนดเวลานี้สหกรณ์ ฯ
จะไม่บันทึกรายการดอกเบี้ยให้
                สมาชิกควรหลีกเลี่ยงการปิดบัญชีเงินรับฝาก
ในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับการถอนสามารถดำเนินการ
ได้ตามปกติ
                                                                      
                                  
    การสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอท.)
            สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร จำกัด (สสอท.) สามารถใช้หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ สอ.บก.ทอ. ได้แก่ ใบเสร็จของสหกรณ์ หรือ ใบงบหน้าหักเงินเดือน
ที่แสดงรายการหักของสหกรณ์ เพื่อนำไปยื่นที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดยไม่ต้องมาขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ฯ
    การกู้เงินสามัญโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน
 -  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
 ค้ำประกันเงินกู้ไม่ได้

                    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59  มีมติ
         ให้แก้ไขระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
         พ.ศ.2557  โดยไม่ให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญใช้ยอดเงินในสมุด
เงินฝากที่สมาชิก
         ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ค้ำประกันเงินกู้  
                               
ทั้งนี้ ตั้งแต่  24 ก.พ.59  เป็นต้นไป
           
- คำชี้แจงของที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ.   
               
สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝาก ที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
          ค้ำประกัน
เงินกู้ไม่ได้

         จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59 มีมติให้
แก้ไขระเบียบว่าด้วยด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.
2557
โดยไม่ให้สมาชิกผู้กู้
เงินสามัญใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ค้ำประกันเงินกู้นั้น สอ.บก.ทอ. ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากตามเรื่องนี้ได้มีคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 8325/2553  มีคำวินิจฉัยว่า  “การมอบบัญชี
เงินฝากไว้เป็นประกันหนี้แก่
ธนาคารนั้น ไม่ได้ทำให้ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน”  ดังนั้นก็
เทียบเคียงได้กับ
ถ้าในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
ค้ำประกันเช่นกันและถ้าผู้กู้ ฯ ถูกฟ้องดำเนินคดีเพ่งสามัญทั่วไปหรือคดีล้มละลายนั้นแล้ว
แพ้คดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สามารถอายัดเงินฝากที่มีใน สอ.บก.ทอ.ได้ และ
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ที่มี
บุริมสิทธิเหนือ สอ.บก.ทอ. ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้าน
การเงินของ
สอ.บก.ทอ.ในอนาคตข้างหน้าได้

   

    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    เรื่อง การจัดของสมนาคุณให้กับสมาชิกทุกคนเป็นหุ้น
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบ เรื่องการอนุมัติงบประมาณหรือจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
เป็นค่าหุ้นให้กับสมาชิก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
หลักการสหกรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33(3) ประกอบกับมาตรา 42
และมาตรา 43 แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
จึงขอให้สหกรณ์ยุติการจ่ายเงินของสหกรณ์เพื่อเป็นค่าหุ้นให้กับสมาชิก
           ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ฯ จึงได้ชะลอการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการดำเนินการ ฯ พิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิก
ทราบในโอกาสต่อไป
                              
           อ่าน ทั้งหมด
                          
    สวัสดีครับ
 
ยินดีต้อนรับ
และให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน 
 พล.อ.อ.ประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ
 ผู้จัดการ สอ.บก.ทอ.

ติดต่อสหกรณ์ฯ
โทร.(ภายใน) 3-1699, 3-2101 
โทร. 0-2523-3831, 0-2531-3679
โทรสาร. 0-2523-3831 กด 12
ออมทรัพย์
-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ
2.25 ต่อปี
  (ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)
-เงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข ร้อยละ
 2.25 ต่อปี ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท และสะสมได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท
-เงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกณียณ ร้อยละ
 3.00 ต่อปี (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณ ลาออก)
 ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และสะสมได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

สินเชื่อ
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  3.00 ต่อปี