ข่าวสหกรณ์
สาระมาฝาก
คำถามจากสมาชิก
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 0800 - 1600
เวลารับ-จ่าย เงิน
0830 - 1500

    กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
 
กำหนดการยื่นเรื่องกู้สามัญ
เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องกู้เงิน 
 

สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ ไม่ต้องพิมพ์,
ไม่ต้องซื้อแบบฟอร์มเงินกู้สามัญแต่
ต้องตรียมหลักฐานเอกสารกู้เงินให้
ครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อฯ
 จะพิมพ์เอกสารการขอกู้เงินให้กับ
สมาชิกผู้กู้ดำเนินการต่อไป
       
สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อดูข้อมูล
ส่วนตัวเช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร, 
ชื่อผู้รับโอนประโยชน์, ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ หากพบ
ข้อมูลที่ผิดพลาดกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป       
       สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวโดยคลิกที่นี่

หรือทางwebกรมการเงินทหารอากาศ
 

    กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย

 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

สมาชิกท่านใด ที่โอนเงิน

 

      เข้าบัญชีสหกรณ์ฯ กรุณาแจ้งให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และนำ
    ใบฝากเงิน หรือสลิปATM มาแสดง
   ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสหกรณ์จะได้
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป

แหล่งที่มา:ธนาคารกรุงเทพ
    ลิงค์ที่น่าสนใจ
    ประกาศการรับรางวัลจับสลากสำหรับสมาชิกทุกคน (โดยใช้วิธี RANDOM)
 ประกาศการรับรางวัลจับสลากสำหรับสมาชิกทุกคน (โดยใช้วิธี RANDOM)
             ตามที่ สอ.บก.ทอ. ได้ตั้งรางวัลการจับสลาก รางวัลละ 150 บาท จำนวน 4,310 รางวัล  ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 นั้น  สอ.บก.ทอ. ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกในวันที่ 18 พ.ย.62 (วันประชุมใหญ่ ฯ) ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 4,259 คน  
             บัดนี้ สอ.บก.ทอ. ได้จ่ายเงินรางวัลดังกล่าวให้แก่สมาชิกจำนวน 4,259 คน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณค่ะ
              

    ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ ณ 1 พ.ย.62


 ** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ **
    ประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.

 ประกาศ สอ.บก.ทอ.

    ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ครั้งที่ 8/2562 เมื่อ 29 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ 1 โดยมี พล.อ.อ.ชาญยุทธ  ศิริธรรมกุล ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ. เป็นประธานการประชุม  สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

        1. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 : 18 พ.ย.62

        2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามั
ญ : โดยเมื่อสมาชิกขอเงินกู้ สหกรณ์ ฯ จะนำเงินค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์มาหักจำนวนเงินกู้ที่สมาชิกขอกู้เงินแล้ว ถ้ามีจำนวนเกิน 300,000 บาทขึ้นไป จะต้องทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อของยอดเงินกู้ที่หักเงินค่าหุ้น และมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้ กับบริษัทประกันภัย 

       3. การเปลี่ยนแปลง
การฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข : ตามที่สหกรณ์ ฯ เปิดรับฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข เดือนละไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.62 - 30 ก.ย.62 และบัดนี้ใกล้ครบกำหนดการรับฝากเงินดังกล่าว และตั้งแต่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถฝากเงินออมทรัพย์เกษียณทวีสุข ได้คนละไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน และมียอดเงินในบัญชีเงินฝากสูงสุดได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี

      4. การบริการสินเชื่อสำหรับสมาชิกที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ ฯ จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.62

      5. ขอให้สมาชิกนำสมุดคู่ฝากมาบันทึกรายการดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.62

      6. สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ต.ค.62
             - กรณี สมาชิกมีหนี้สินสหกรณ์ ให้มาทำข้อตกลงในชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ 
             - กรณี สมาชิกไม่มีหนี้สหกรณ์ หากต้องการส่งเงินค่าหุ้นต่อ ให้มาทำข้อตกลงการส่งเงินกับสหกรณ์

     7. ขอให้สมาชิกโปรดตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไว้กับสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

                                      *** รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่) ***

    ประกาศการปรับปรุงสวัสดิการ สอ.บก.ทอ.
 

        สหกรณ์ฯ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก
        สหกรณ์ ฯ  จึงยกเลิก "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ฉบับเดิม (พ.ศ.2552 และ 2559)" และแก้ไขยกร่างใหม่เป็น "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ประกาศใช้ ณ 26 มี.ค.62 และมีแก้ไขเพิ่มเติม ณ 28 มิ.ย.62

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 (แก้ไขยกร่าง ประกาศ ณ 26 มี.ค.62) (คลิกที่นี่)

** รายละเอียด "ระเบียบ สอ.บก.ทอ. ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ณ 28 มิ.ย.62) 
(คลิกที่นี่)
    คำแนะนำการนำฝากเงินในรูปแบบการโอน

 

*หมายเหตุ: เมื่อสมาชิกทำธุรกรรมการโอนดังข้างต้นแล้ว ขอให้สมาชิกมาดำเนินการปรับสมุดออมทรัพย์ในภายหลัง

    LINE ID 098 835 2632
 
  สหกรณ์เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลของสมาชิก
ผ่านทางโปรแกรมไลน์ เช่น แจ้งการโอนเงินค่าหุ้น, หนึ้สิน,
เงินฝาก เข้าบัญชีสหกรณ์ หรือส่งสลิปธนาคาร, สลิปATM  ฯลฯ (LINE ID  098 835 2632)
    คิดให้ดีก่อนเซ็น

    สาระน่ารู้จาก โครงการสัมมนา สอ.นขต.ทอ.และการบรรยายพิเศษเกี่ยว พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่
สาระน่ารู้จาก
โครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ  ประจำปี 2562 


                 ตามหลักปรัชญาสหกรณ์ มีความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และสหกรณ์เหล่าทัพอื่น ๆ ซึ่งมีสมาชิกเป็นข้าราชการทหารเหมือนกันและต่างมีอุดมการณ์รวมทั้งแนวทางการดำเนินกิจการ ซึ่งมีปัญหาข้อขัดข้องลักษณะคล้าย ๆ กัน

                 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ได้บังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสร้างความมั่นคงให้ระบบสหกรณ์เติบโดได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เคยปฏิบัติมา

                สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหา และยึดหลักการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์

สามารถรับเรื่องราวสาระน่ารู้และเอกสารเพิ่มเติมได้ << ที่นี่ >> 

    ค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัย
 หลายคนถามว่าค้ำประกันอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
 ตอบเป็น 3 ประเด็นดังนี้

 อ่านรายละเอียด
    การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก
           สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรก
ที่เข้าเป็นสมาชิก ทั้งน้ี ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน
ของตน ดังต่อไปนี้
             เงินได้รายเดือน           ถือหุ้นรายเดือน (บาท)
         ไม่เกิน    15,000 บาท              300 
          เกินกว่า 15,000 บาท              600


อ่านประกาศ
    กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
             
            ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 1/2561
เมื่อ 25 ม.ค.61 ให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ดังนี้

                                        อ่าน หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
          

                                           
    ประกันชีวิต (คุ้มครองสินเชื่อ)
    บันทึกรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
        สมาชิกสหกรณ์ที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์
กรุณานำสมุดเงินฝาก มาบันทึกรายการดอกเบี้ยด้วยค่ะ
                  สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวัน ในสิ้นวัน
ของวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ของทุกปี
                  โดยจะนำดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทโอนเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ผู้ฝากแจ้งไว้

                                                                      
                                  
    ระเบียบว่าด้วยเงินรับฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
              
ที่ประชุม ฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อ 15 พ.ย.60 ได้มีมติให้แก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก ฉบับที่ 3
พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
            1. ให้ดอกเบี้ยเงินฝาก (ทุกประเภท)  ในอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี (ให้สอดคล้องกับประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์
เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)) โดยจะประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
                 การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท สหกรณ์คำนวณดอกเบี้ยให้เป็น
รายวัน ในสิ้นวันของวันที่ 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. ของทุกปี
โดยจะนำดอกเบี้ย
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากแจ้งไว้
            2. สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ตายให้ผู้รับโอนประโยชน์
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมด
ให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือทายาทโดยพินัยกรรมหรือผู้รับมรดก หรือผู้จัดการมรดก
ของผู้ฝาก หรือจ่ายให้กับผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี นับตั้งแต่วันที่สมาชิก
ผู้ฝากตายตามใบมรณบัตร หรือวันที่ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกผู้ฝากเงินเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน  เมื่อพ้น
กำหนดนี้แล้วสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยดังกล่าวให้ และจะตั้งเป็นเงินรอจ่ายคืน 
ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้วสหกรณ์จะจ่ายเงิน
ดังกล่าว
 
    สหกรณ์ชี้แจงสมาชิก
 จากที่่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของสหกรณ์
 เรื่อง "ไม่เห็นด้วยกับการลดหุ้นรายเดือน"

 
 อ่าน ข้อชี้แจงทั้งหมด
    การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ.
                ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.บก.ทอ. มีมติ
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
           
    1. เพิ่มจำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มจำนวนเงินกู้สามัญ
ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ (ฉบับที่ 3) 2561
                2. ยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ ที่สมาชิกทำไว้เป็นหลักฐานกับสหกรณ์
                3. ตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ สามัญ
ประจำปี 60
                4. กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

   
อ่านรายละเอียดทั้งหมด
    ข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

        ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เมื่อ 9 พ.ย.60 ได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับ สหกรณ์ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 และเรื่องการให้อำนาจ
ที่ประชุมใหญ่ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสหกรณ์
        รวมทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการสหกรณ์มีมาตรฐาน
เป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใส กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ร่าง
ข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อให้สหกรณ์ถือปฏิบัติต่อไป

        ที่ประชุมใหญ่  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ตามร่าง
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับที่เสนอ
        บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ธ.ค.60
        (รายละเอียดเพิ่มเติม เลือกเมนูระเบียบข้อบังคับ เลือกข้อบังคับ)

    ขอให้สมาชิกแจ้งอัพเดตฐานข้อมูลของตนเอง
 เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด

สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้ไว้กับสหกรณ์ฯใหม่ ขอให้มาดำเนินการติดต่อได้ที่สหกรณ์ฯ ดังนี้

1.  ที่อยู่อาศัย และหมายเลขโทรศัพท์ (ที่อยู่อาศัยต้องตรงกับทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด)

2.  เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (สำเนา 1 ชุด)

3.  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ มารับแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นฯ หรือ ดาวน์โหลดที่ http://www.rtaf-sacco.com การกรอกแบบฟอร์มผู้รับโอนประโยชน์ ยังไม่ต้องลง วัน เดือน ปี (พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ กรณีบัตรข้าราชการแนบพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์คนละ 1 ชุด) ยื่นด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นฯ

ในกรณีสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการ ดังนี้

1.  สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ

           -  ให้มาทำข้อตกลงในการส่งเงินค่าหุ้น/หนี้สิน (ถ้ามี) ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

2.  สมาชิกที่ลาออกจากราชการ หรือลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

           2.1  กรณีไม่มีหนี้สิน นำแบบฟอร์มตรวจสอบหนี้สินของทางราชการพร้อมสำเนาหนังสือขอลาออกจากราชการ มาตรวจสอบได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นฯ

           2.2  กรณีมีหนี้สิน  ผู้กู้ ต้องทำข้อตกลงในการส่งเงินค่าหุ้นและหนี้สิน โดยมีผู้ค้ำประกันยินยอมและไม่ขัดข้องต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการนี้ผู้กู้มีเงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน คงเหลือหลังหักเงินค่าหุ้นและหนี้สินแล้ว ไม่น้อยกว่า 3,500 บาท หากมีเงินคงเหลือไม่ถึงตามกำหนด ต้องนำเงินมาชำระหนี้สินบางส่วนพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้

                    2.2.1  ผู้กู้

                     -  แบบตรวจสอบหนี้สินของข้าราชการ และลูกจ้างขอลาออกจากราชการ                                        (จากกำลังพลหน่วย)                      
                       -  หนังสือยินยอมให้ลาออกจากราชการ (จากกำลังพลหน่วย)

                       -  หนังสือขอลาออกจากราชการ

                       -  หนังสือรับรองจำนวนเงินเบี้ยหวัด หรือบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน
                          (จากกำลังพลหน่วย)

                       -  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง

                       -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                       -  สำเนางบหน้าเงินเดือน เดือนล่าสุด

                       -  สำเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนล่าสุด

                     2.2.2  ผู้ค้ำประกัน

                       -  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง

                       -  สำเนางบหน้าเงินเดือน เดือนล่าสุด

                       -  สำเนาใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ เดือนล่าสุด

    สมาชิกที่ย้ายไปนอกหน่วยกองทัพอากาศ
     - สมาชิกที่ย้ายไปนอกหน่วยกองทัพอากาศได้สิทธิกู้เงินเฉพาะ
  เงินค่าหุ้นและไม่มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญ

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59 
  มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและ
  เงินกู้สามัญ พ.ศ.2557 ในกรณีที่สมาชิกย้ายไปนอกหน่วยกองทัพอากาศ
  ให้สมาชิกดังกล่าวกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่
  ในสหกรณ์ และไม่มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้

                           ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 ก.พ.59 เป็นต้นไป
    การกู้เงินสามัญโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน
 -  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
 ค้ำประกันเงินกู้ไม่ได้

                    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59  มีมติ
         ให้แก้ไขระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
         พ.ศ.2557  โดยไม่ให้สมาชิกผู้กู้เงินสามัญใช้ยอดเงินในสมุด
เงินฝากที่สมาชิก
         ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ค้ำประกันเงินกู้  
                               
ทั้งนี้ ตั้งแต่  24 ก.พ.59  เป็นต้นไป
           
- คำชี้แจงของที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ.   
               
สมาชิกผู้กู้เงินสามัญจะใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝาก ที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
          ค้ำประกัน
เงินกู้ไม่ได้

         จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/59 เมื่อ 28 ม.ค.59 มีมติให้
แก้ไขระเบียบว่าด้วยด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.
2557
โดยไม่ให้สมาชิกผู้กู้
เงินสามัญใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ค้ำประกันเงินกู้นั้น สอ.บก.ทอ. ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากตามเรื่องนี้ได้มีคำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 8325/2553  มีคำวินิจฉัยว่า  “การมอบบัญชี
เงินฝากไว้เป็นประกันหนี้แก่
ธนาคารนั้น ไม่ได้ทำให้ธนาคารมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีประกัน”  ดังนั้นก็
เทียบเคียงได้กับ
ถ้าในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยใช้ยอดเงินในสมุดเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์
ค้ำประกันเช่นกันและถ้าผู้กู้ ฯ ถูกฟ้องดำเนินคดีเพ่งสามัญทั่วไปหรือคดีล้มละลายนั้นแล้ว
แพ้คดีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สามารถอายัดเงินฝากที่มีใน สอ.บก.ทอ.ได้ และ
ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ที่มี
บุริมสิทธิเหนือ สอ.บก.ทอ. ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้าน
การเงินของ
สอ.บก.ทอ.ในอนาคตข้างหน้าได้

            - ดูระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญได้
            โดยคลิกที่เมนูระเบียบข้อบังคับ

    ตอบข้อร้องเรียนของสมาชิก
           
            ตามที่สมาชิก สอ.บก.ทอ. ได้ร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ       
ในเรื่อง ดังนี้
             1.  ช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่เดือดร้อนโดยลดเงื่อนไข
การถือหุ้นในการกู้เงินสามัญ
          2.  ขอให้มีการรับชำระหนี้ กรณีผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันล้มละลาย
          3.  ขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายเงินของสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมใหญ่
สามัญประจำปี
          เพื่อให้สมาชิก สอ.บก.ทอ. เข้าใจถูกต้องและได้ข้อเท็จจริง สอ.บก.ทอ.
จึงได้ให้ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตอบข้อร้องเรียน
ดังกล่าวให้สมาชิกทราบ
          น.อ.วันชัย  ม้าสุวรรณ  ที่ปรึกษากฎหมาย สอ.บก.ทอ. ตอบข้องร้อเรียน
         
น.อ.ฤทธีชัย  บุญคลัง  ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บก.ทอ. ตอบข้อร้องเรียน
 
                  
    สมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
 
                       กรุณามาติดต่อสหกรณ์ฯ พร้อมหลักฐาน ดังนี้
    
ดูทั้งหมด..  
    สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สอ.บก.ทอ. ครั้งที่ 4/56 เมื่อ
3 ก.ย.56  ได้มีมติไม่ให้สมาชิกที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือ
ล้มละลายกู้เงินทุกประเภทและไม่มีสิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ จนกว่าจะถูก
ปลดจากคำสั่งศาลดังกล่าว
    ตรวจผู้รับโอนประโยชน์
ด้วย สอ.บก.ทอ. มีความประสงค์จะให้สมาชิกที่ทำหนังสือ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.บก.ทอ. มาตรวจสอบ
ผู้รับโอนประโยชน์ 
ให้ถูกต้องและสมบูรณ์  จึงขอให้สมาชิก
ตรวจสอบหนังสือดังกล่าว 
ณ สำนักงาน สอ.บก.ทอ. ได้ทุกวันในวันทำการ   
สำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ทำหนังสือไว้
กรุณามาทำหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ

    การสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอท.)
            สมาชิกที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร จำกัด (สสอท.) สามารถใช้หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ สอ.บก.ทอ. ได้แก่ ใบเสร็จของสหกรณ์ หรือ ใบงบหน้าหักเงินเดือน
ที่แสดงรายการหักของสหกรณ์ เพื่อนำไปยื่นที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
โดยไม่ต้องมาขอรับหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ฯ
    เรื่อง การจัดของสมนาคุณให้กับสมาชิกทุกคนเป็นหุ้น
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบ เรื่องการอนุมัติงบประมาณหรือจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
เป็นค่าหุ้นให้กับสมาชิก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
หลักการสหกรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33(3) ประกอบกับมาตรา 42
และมาตรา 43 แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
จึงขอให้สหกรณ์ยุติการจ่ายเงินของสหกรณ์เพื่อเป็นค่าหุ้นให้กับสมาชิก
           ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ฯ จึงได้ชะลอการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการดำเนินการ ฯ พิจารณา และจะแจ้งผลการพิจารณาให้สมาชิก
ทราบในโอกาสต่อไป
                              
           อ่าน ทั้งหมด
                          
    สวัสดีครับ
 
ยินดีต้อนรับและให้บริการแก่สมาชิกทุก ๆ ท่าน  
พล.อ.ท.ประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ
 ผู้จัดการ สอ.บก.ทอ.

ติดต่อสหกรณ์ฯ
โทร.(ภายใน) 3-1699, 3-2101 
โทร. 0-2523-3831, 0-2531-3679
โทรสาร. 0-2523-3831 กด 12
-เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 ต่อปี
  (ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)  
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 2.75 ต่อปี 
 
(ขณะนี้ปิดรับเงินฝาก)
-เงินฝากออมทรัพย์เกษียณทวีสุข ร้อยละ
 2.50 ต่อปี ฝากไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
-เงินฝากออมทรัพย์สุขใจวัยเกณียณ ร้อยละ
 3.25 ต่อปี (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณ ลาออก)
 ฝากไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท
-เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ร้อยละ
  6.25
ต่อปี
-เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกร้อยละ
  5.40 ต่อปี

 

 
     เวบไซต์พื่อสุขภาพ